Regulamin

Niniejsza witryna internetowa i każda aplikacja mobilna (łącznie zwana „Witryną”) jest własnością Grzegorza Sleziaka (My, My). Zapewniamy dostęp do tej Witryny i naszego sklepu internetowego (razem, nasze „Usługi”) z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Przeglądając, uzyskując dostęp, używając, rejestrując się lub kupując towary w tej Witrynie lub w inny sposób korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na wszystkie poniższe warunki, w tym wszelkie zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie (łącznie te „Warunki”). Dlatego przeczytaj uważnie niniejsze Warunki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej Witryny i niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami, nie powinieneś przeglądać, uzyskiwać dostępu, używać, rejestrować się lub kupować towary w Witrynie.

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat lub odwiedzasz tę Witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności, która również reguluje Twoją wizytę na naszej stronie, znajduje się na POLITYCE PRYWATNOŚCI. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o naszych użytkownikach.

Korzystanie z tej witryny

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i niekomercyjne wykorzystanie tej Witryny do celów osobistych. Niniejsza licencja nie obejmuje: (a) jakiejkolwiek odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania tej Strony lub zawartych w niej treści; (b) zbieranie i wykorzystywanie wykazów lub opisów produktów; (c) wykorzystywanie tej Witryny i jej zawartości do pochodnych; lub (d) używanie jakichkolwiek robotów do eksploracji danych lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych w tej Witrynie. Nie możesz używać ramek ani technik kadrowania w celu załączania jakichkolwiek treści lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów znajdujących się na tej Stronie), treści lub układu / projektu jakiejkolwiek strony lub formularza zawartego na strona) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto, nie możesz używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego naszą nazwę „znak towarowy” lub nazwę produktu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Każde naruszenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tym paragrafie bez powiadomienia.

Użytkownikowi przysługuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do strony głównej tej Witryny, o ile łącze nie przedstawia nas ani naszych produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy. To ograniczone prawo może zostać odwołane w dowolnym momencie. Nie możesz używać naszych logo ani innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części linku bez wyraźnej pisemnej zgody.

Konto

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji tej Witryny, może być wymagana rejestracja, a my możemy Ci przypisać, lub może być konieczne wybranie hasła i nazwy użytkownika lub identyfikatora konta. Jeśli się zarejestrujesz, zgadzasz się dostarczyć nam dokładne i kompletne informacje rejestracyjne oraz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich aktualizacjach lub innych zmianach takich informacji.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i danych identyfikacyjnych przypisanych do Ciebie. Użytkownik niezwłocznie powiadomi nas o każdym nieuprawnionym użyciu swojego hasła lub identyfikatora lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej Witryny. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikacji, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu i korzystania z Witryny w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami, a my nie mamy obowiązku badania autoryzacji ani źródła takiego dostępu lub korzystania z tej Witryny. . UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE DOSTĘPY I KORZYSTANIE Z TEJ STRONY PRZEZ KAŻDEGO KORZYSTAJĄCEGO Z HASŁA I IDENTYFIKACJI WYBRANEGO ORYGINALNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB PRZYPISANEGO DO CIEBIE, CZY DOSTĘP I KORZYSTANIE Z TEJ STRONY JEST PRAWIDŁOWO AUTORYZOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM OGRANICZENIU , WSZYSTKIE KOMUNIKATY I TRANSMISJE ORAZ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE) ZWIĄZANE Z TYM DOSTĘPEM LUB WYKORZYSTANIEM.

Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej Witryny lub wysyłając do Nas wiadomości e-mail, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub zamieszczając powiadomienia w tej Witrynie lub za pośrednictwem innych naszych usług. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

Treść użytkownika

Ta Witryna może zawierać funkcje i funkcjonalność („Funkcje interaktywne”), które pozwalają użytkownikom na tworzenie, publikowanie, przesyłanie lub przechowywanie dowolnych treści, takich jak tekst, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafika lub kod w Witrynach („Treści użytkownika” ). Treści użytkownika są publicznie dostępne i mogą zawierać informacje o Twoim profilu i wszelkie treści publikowane zgodnie z Twoim profilem, ale nie obejmują informacji o koncie ani informacji przesyłanych w celu dokonania zakupu. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści użytkownika i za korzystanie z Funkcji interaktywnych oraz że używasz wszelkich Funkcji interaktywnych na własne ryzyko.

Korzystając z Obszarów interaktywnych, zgadzasz się nie publikować, nie przesyłać, nie przesyłać, nie rozpowszechniać, nie przechowywać, nie tworzyć ani w żaden inny sposób nie publikować ani nie wysyłać za pośrednictwem Witryn któregokolwiek z poniższych:

 • Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, wulgarne, dwuznaczne, napastliwe, zawierające groźby, obraźliwe, podżegające, oszukańcze lub w inny sposób budzące sprzeciw;
 • Treści użytkownika, które stanowiłyby przestępstwo, zachęcały do ​​ich popełnienia lub zawierały instrukcje dotyczące przestępstwa, naruszały prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowałyby odpowiedzialność lub naruszałyby jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;
 • Treści użytkownika, które wyświetlają, opisują lub zachęcają do korzystania z dowolnego sprzedawanego przez nas produktu w sposób, który może być obraźliwy, nieodpowiedni lub szkodliwy dla nas lub dowolnego użytkownika lub konsumenta;
 • Treści użytkownika, które mogą naruszać prawa do reklamy, prywatności lub ochrony danych innych osób, w tym zdjęcia, filmy, obrazy lub informacje o innej osobie, jeśli nie uzyskałeś zgody takiej osoby;
 • Treści użytkownika, które zawierają fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia, twierdzenia lub przedstawienia dotyczące osoby, firmy, produktu lub usługi;
 • Treści użytkownika, które mogą naruszać jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa intelektualne lub prawa własności dowolnej strony;
 • Treści użytkownika, które podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób fałszywie przedstawiają powiązania użytkownika z osobą lub podmiotem; i
 • Wirusy, wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne lub destrukcyjne pliki lub kod.

Prawa do Treści użytkownika

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, w tej Witrynie lub w oddzielnej umowie z Nami, nie rości sobie prawa własności ani nie kontroluje żadnych Treści użytkownika. Jednak przesyłając lub publikując Treści użytkownika w tej Witrynie, udzielasz nam niewyłącznego, wolnego od opłat, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, zbywalnego iw pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, reprodukcji, modyfikowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia pochodnych działa z, rozpowszechnia, wykonuje i wyświetla takie Treści użytkownika w tej Witrynie oraz w witrynach stron trzecich i aplikacjach mobilnych oraz we wszystkich innych mediach lub formatach, niezależnie od tego, czy są obecnie znane lub opracowane w przyszłości, w dowolnym celu i bez żadnej rekompensaty dla użytkownika. Udzielasz również użytkownikom tej Witryny prawa dostępu do Treści użytkownika w związku z korzystaniem przez nich z tej Witryny.

Publikując Treści użytkownika w tej Witrynie, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) takie Treści użytkownika nie są poufne; (b) posiadasz i kontrolujesz wszystkie prawa, tytuły i udziały w Treściach użytkownika lub w inny sposób posiadasz wszelkie niezbędne prawa do publikowania i wykorzystywania takich Treści użytkownika w tej Witrynie oraz do przyznania nam praw, które udzielasz w tych Warunki; (c) Treści użytkownika są dokładne i w żaden sposób nie wprowadzają w błąd ani nie są szkodliwe; oraz (d) Treści użytkownika oraz ich wykorzystanie i publikowanie w związku z niniejszą Witryną nie naruszają i nie będą naruszać niniejszych Warunków ani żadnych innych naszych obowiązujących warunków, wytycznych lub zasad ani żadnego obowiązującego prawa, zasady lub przepisów.

Komunikacja zwrotna

Oprócz Treści użytkownika możesz mieć możliwość przesyłania pytań, komentarzy, sugestii, recenzji, pomysłów, planów, projektów, notatek, propozycji, rysunków, oryginalnych lub kreatywnych materiałów oraz innych informacji dotyczących tej Witryny, nas i naszych produktów lub usług (łącznie „Informacje zwrotne”). Zgadzasz się, że opinia nie jest poufna i stanie się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do takich informacji zwrotnych oraz do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania opinii w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika.

Ograniczenia praw użytkowania

Zgadzasz się, że nie będziesz (i zgadzasz się nie zezwalać żadnej innej osobie ani podmiotowi na używanie Twojego hasła i identyfikacji):

 • pobieranie, modyfikowanie, reprodukcja, adaptacja, tłumaczenie, inżynieria wsteczna, tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o publiczne wyświetlanie, sprzedaż, wynajem, licencja lub w jakikolwiek sposób komercyjne wykorzystywanie jakiejkolwiek części tej witryny, z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego na mocy niniejszych Warunków ;
 • usunąć wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe lub inne informacje o prawach własności zawarte w Witrynie lub na niej;
 • używać dowolnego robota „pająka” do wyszukiwania / pobierania serwisu lub innego urządzenia do pobierania lub indeksowania dowolnej części tej witryny;
 • zbierać wszelkie informacje o innych użytkownikach (w tym nazwy użytkowników i / lub adresy e-mail) w jakimkolwiek celu innym niż pozyskiwanie i / lub udostępnianie recenzji innym użytkownikom;
 • sformatować lub ułożyć w ramkę dowolną część stron internetowych, które są częścią tej witryny;
 • tworzyć konta użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywymi lub oszukańczymi pretekstami;
 • tworzyć lub przesyłać innym użytkownikom niezamówionych komunikatów elektronicznych, takich jak „spam”, lub w inny sposób przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Witryny;
 • przesyłać do tej Witryny jakichkolwiek treści, które fałszywie stwierdzają lub sugerują, że takie treści są przez nas sponsorowane lub popierane;
 • przesyłać lub przesyłać na tę Witrynę dowolną pozycję zawierającą lub ucieleśniającą jakiekolwiek wirusy, robaki, defekty, złośliwe oprogramowanie, koń trojański, bombę programową lub inną funkcję zaprojektowaną w celu uszkodzenia lub pogorszenia w jakikolwiek sposób działania tej witryny, dowolnej innej witryny internetowej lub dowolnego komputera lub inne urządzenie lub system, lub korzystanie z tej Strony przez dowolnego użytkownika;
 • używać tej Witryny do naruszania bezpieczeństwa lub uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek komputera lub sieci komputerowej lub innego urządzenia lub systemu (w tym nieautoryzowanych prób odkrycia haseł lub kodów szyfrujących);
 • przesyłać na tę Stronę jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem lub ułatwiają ‚stanowią‚ promują lub zachęcają do nielegalnej działalności; lub w inny sposób wykorzystywać Witryny do przesyłania lub przechowywania nielegalnych materiałów, w tym wszelkich materiałów uznanych za groźne lub obsceniczne;
 • kopiować ani przechowywać Treści użytkownika oferowanych w tej Witrynie do celów innych niż osobiste, niekomercyjne wykorzystanie;
 • podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają, lub mogą nakładać, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie danymi lub ruchem w tej Witrynie lub infrastrukturze IT używanej do obsługi i udostępniania tej Witryny; lub
 • używać tej Witryny i / lub jakichkolwiek Treści użytkownika „celowo lub nieumyślnie” w celu naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego lokalnego prawa federalnego lub międzynarodowego.

Nie mamy obowiązku monitorowania żadnego zachowania użytkownika w tej Witrynie i zastrzegamy sobie prawo i mamy absolutną swobodę monitorowania jakiegokolwiek zachowania użytkownika w tej Witrynie w dowolnym czasie iz dowolnego powodu bez powiadomienia.

Własność

Tak jak między Tobą a nami, ta witryna, w tym wszystkie zdjęcia, obrazy, tekst, grafika, ikony, klipy audio, oprogramowanie, kod źródłowy i inne ich aspekty (z wyłączeniem treści użytkownika), wszystkie ich ulepszenia lub modyfikacje, wszystkie oparte na nich prace pochodne oraz zbiór ‚aranżacja‚ i montaż tej Witryny (łącznie „Treść Witryny”) ‚w tym wszystkie prawa autorskie‚ znaki towarowe ‚oraz inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności w powyższych‚ są własnością Nas lub naszych licencjodawców i są chronione przez obowiązujące prawa autorskie prawa.

Używanie któregokolwiek z naszych znaków towarowych lub usługowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Zabrania się używania naszych znaków towarowych lub znaków usługowych w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować zamieszanie. Nie możesz używać naszych znaków towarowych lub znaków usługowych w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje nas lub dyskredytuje. Zabrania się używania naszych znaków towarowych lub usługowych w metatagach bez uprzedniej wyraźnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być uznane za przyznanie Tobie ani żadnemu innemu użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do któregokolwiek z naszych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności.

Zakupy w tej witrynie

Zgadzasz się, że wszystkie Twoje transakcje z lub za pośrednictwem tej Strony mogą, według naszego uznania, być przeprowadzane elektronicznie od początku do końca. Jeśli zdecydujemy się przeprowadzić nie elektronicznie, transakcje te będą nadal podlegać pozostałej części niniejszych Warunków, chyba że zastosujesz inne dostarczone przez nas warunki. Jesteś odpowiedzialny za wydrukowanie lub wykonanie elektronicznej kopii niniejszych Warunków oraz wszelkich innych umów lub ujawnień, które mamy obowiązek Ci przekazać.

Ryzyko utraty i tytuł prawny do przedmiotów zakupionych przez Ciebie w tej Witrynie przechodzi na Ciebie z chwilą dostarczenia przez nas przedmiotów przewoźnikowi zgodnie z umową dostawy.

Pobieramy podatek od sprzedaży za towary zamówione w tej Witrynie na podstawie obowiązującej stawki podatku obrotowego obowiązującej w miejscu, do którego zamówienie jest wysyłane.

Kiedy wysyłamy do Ciebie lub zgodnie z Twoimi wskazówkami do innej osoby, zgadzasz się zapłacić za wysyłkę i wszelkie opłaty manipulacyjne pokazane na tej Stronie podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zwiększania, zmniejszania i dodawania lub eliminowania opłat bez wcześniejszego powiadomienia, więc zgadzasz się sprawdzić wszystkie opłaty przed złożeniem zamówienia lub zarejestrowaniem się w usłudze. Wszelkie opłaty za wysyłkę lub obsługę mogą odzwierciedlać rzeczywiste koszty lub nie.

Można używać tylko ważnych kart kredytowych lub innych akceptowanych przez nas metod płatności. Przesyłając zamówienie, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do korzystania z wyznaczonej karty lub metody i upoważniasz nas do obciążenia tą kartą lub inną metodą obciążenia Twojego zamówienia (w tym podatków, kosztów wysyłki, obsługi i wszelkich innych kwot opisanych w Witrynach). Jeśli karta (lub inna metoda) nie może zostać zweryfikowana, jest nieważna lub nie jest w inny sposób akceptowana, Twoje zamówienie może zostać automatycznie zawieszone lub anulowane.

Wszystkie zwroty podlegają naszym zasadom zwrotów, które można znaleźć w zasadach zwrotów.

Staramy się być jak najbardziej dokładni i eliminować błędy w tej Witrynie; jednakże nie gwarantujemy, że jakikolwiek produkt, usługa, opis, zdjęcie, ceny lub inne informacje są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku błędu, czy to na tej Stronie, w potwierdzeniu zamówienia, w realizacji zamówienia, dostarczeniu produktu lub usługi lub w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do skorygowania takiego błędu i odpowiedniej zmiany zamówienia, jeśli to konieczne (w tym do pobrania prawidłowego cena) lub anulować zamówienie i zwrócić pobraną kwotę. Jedynym środkiem zaradczym w przypadku takiego błędu jest anulowanie zamówienia i uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Wszystkie produkty są zależne od dostępności i zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń ilościowych na każde zamówienie, do odrzucenia całości lub części zamówienia oraz do zaprzestania produkcji produktów lub usług bez powiadomienia, nawet jeśli już złożyłeś zamówienie. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkty i / lub usługi, których sprzedaż lub użytkowanie takiego produktu i / lub usługi w Twoim stanie lub jurysdykcji jest ograniczone lub zabronione.

Linki

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za działanie ani treści znajdujące się na lub za pośrednictwem takiej witryny.

Zakończenie

Możesz wypowiedzieć Warunki w dowolnym momencie, zamykając konto, zaprzestając korzystania z tej Witryny i powiadamiając nas o wypowiedzeniu. Zastrzegamy sobie prawo, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania, do wypowiedzenia prawa do korzystania z tej Witryny lub dowolnej części tej Witryny oraz do zablokowania lub uniemożliwienia dostępu i korzystania z tej Witryny lub dowolnej części tej Witryny w przyszłości.

Odszkodowanie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić Nas oraz nasze spółki zależne i stowarzyszone, a także naszych odpowiednich kierowników, dyrektorów, agentów, partnerów, członków, pracowników, niezależnych wykonawców, usługodawców i konsultantów („Nasz Strony powiązane ”), od wszelkich roszczeń, szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (łącznie„ Roszczenia ”) wynikających z lub związanych z (a) dostępem użytkownika do niniejszej Witryny i korzystaniem z niej lub niewłaściwym wykorzystaniem; (b) wszelkie Treści użytkownika, które publikujesz, przesyłasz, używasz, rozpowszechniasz, przechowujesz lub w inny sposób przesyłasz w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem; (c) wszelkie przekazane przez Ciebie opinie; (d) naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków; oraz (e) naruszenie przez Ciebie praw innych osób. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich roszczeniach stron trzecich, współpracować z nami w obronie takich roszczeń oraz pokryć wszystkie opłaty, koszty i wydatki związane z obroną takich roszczeń (w tym między innymi honoraria prawników). Ponadto zgadzasz się, że będziemy mieć prawo do kontrolowania obrony lub rozstrzygania wszelkich roszczeń stron trzecich.

Zastrzeżenia

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, ta Witryna, w tym cała Zawartość Witryny i usługi świadczone na niej lub w związku z nią, są świadczone na zasadzie „TAK JAK JEST” i „Z WSZYSTKIMI WADAMI” bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji ani warunków lub dorozumiany. WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE INNE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, WARUNKI I OBOWIĄZKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW: (A) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKOWANIA -NARUSZENIE; ORAZ (B) UTWORZONE PRZEZ WYKORZYSTANIE HANDLOWE, SPOSÓB OBSŁUGI LUB PRZEBIEG SKUTECZNOŚCI. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że ta Witryna jest dokładna, kompletna, wiarygodna, aktualna lub wolna od błędów. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że ta Witryna lub nasze serwery są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Wyłączność środka zaradczego; Ograniczenie odpowiedzialności

Jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika oraz naszą jedyną i wyłączną odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie gwarancji jest prawo użytkownika do zwrotu produktu lub otrzymania zwrotu kosztów usługi zgodnie z naszymi obowiązującymi zasadami dotyczącymi zwrotów i wymian. W ŻADNYM PRZYPADKU MY LUB NASZE PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRAT BIZNESOWYCH, NAWET JEŚLI ZALECENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NASZE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON POWIĄZANYCH, CZYLI Z TYTUŁU UMOWY, GWARANCJI, TORTU (W TYM ZANIEDBANIA, CZYNNOŚCI, PASYWNOŚCI LUB OBCIĄŻENIA), LUB INNEJ TEORII WYNIKAJĄCEJ Z TYCH WARUNKÓW LUB ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB KORZYSTANIA Z PRODUKTU STRONA PRZEKROCZYŁA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI. OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE WYKLUCZAJĄ CAŁKOWITEGO ZANIEDBANIA, OSZUSTW, CELOWYCH, CHWILOWYCH, ZŁOŚLIWYCH LUB NIEZAWODNYCH WYKROCZEŃ.

Środki zaradcze

Zgadzasz się, że nasz środek prawny za jakiekolwiek rzeczywiste lub grożące naruszenie niniejszych Warunków byłby niewystarczający i że będziemy uprawnieni do określonego wykonania lub zadośćuczynienia, lub obu, oprócz wszelkich szkód, do których możemy być prawnie uprawnieni, łącznie z uzasadnionymi kosztami jakiejkolwiek formy rozstrzygania sporów, w tym między innymi honorariów prawników.

Żadne nasze prawo ani zadośćuczynienie nie będzie wyłączać żadnych innych praw, wynikających z prawa lub zasady słuszności, w tym między innymi odszkodowania za szkody, wynagrodzenia prawników i wydatków.

Modyfikacje witryny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, tej Witryny lub jakichkolwiek jej funkcji lub ich części bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, warunek ten będzie uważany za kilka i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Brak beneficjentów będących osobami trzecimi

Niniejsze Warunki mają na celu korzyść i będą egzekwowane wyłącznie przez strony. Celem niniejszych Warunków nie jest przyznanie jakichkolwiek praw ani korzyści osobom trzecim ani stworzenie jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności strony wobec takiej strony trzeciej.

Inne

W wyniku niniejszych Warunków nie zostaje utworzona żadna agencja, spółka partnerska, spółka joint venture ani stosunek pracy, a Ty nie masz żadnych uprawnień, aby nas związać pod jakimkolwiek względem. Możemy przesyłać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian niniejszych Warunków, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub publikacjami w tej Witrynie. Niniejsze Warunki, które zostaną uznane za zaakceptowane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, stanowią całość porozumienia między Tobą a Nami w zakresie korzystania z tej Witryny. Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się egzekwowania tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w niezbędnym minimalnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełnej mocy i skuteczności oraz wykonalne. Niniejsze Warunki nie podlegają cesji, nie podlegają przeniesieniu ani sublicencjonowaniu przez użytkownika, chyba że za naszą uprzednią pisemną zgodą. Niniejsze Warunki obejmują i włączają przez odniesienie naszą Politykę prywatności, którą można znaleźć w POLITYCE PRYWATNOŚCI, a także wszelkie powiadomienia dotyczące Witryny.

Pytania

Pytania dotyczące niniejszych Warunków, naszej Polityki prywatności lub innych materiałów związanych z polityką można kierować do naszego personelu pomocniczego, wysyłając wiadomość e-mail na stronę kontaktową.